Regulamin pomocy zdalnej

Regulamin usługi pomcy zdalnej

Regulamin korzystania z usługi

    Ustanowienie umowy przyjęcia Regulaminu Pomocy Zdalnej:
        Skorzystanie z usługi „Pomoc Zdalna” oferowanej przez PC service mgr inż. Piotr Żórawik oznacza z akceptację niniejszego regulaminu.
    Zakres usług i procedury realizacji:
        Usługa obejmuje pomoc informatyczną w zakresie eksploatacji sprzętu i oprogramowania komputerowego. Usługa w większości przypadków polega na zebraniu informacji opisujących zgłaszany problem, postawieniu diagnozy i zdefiniowaniu przyczyny oraz wybraniu najkorzystniejszego rozwiązania i jego przeprowadzeniu w sposób zdalny.
        Zakres pomocy zdalnej nie obejmuje usług eksperckich np. naprawa bazy danych, prace programistyczne, konfiguracja serwerów.
        W przypadku, kiedy zgłoszony problem nie będzie mógł być rozwiązany zdalnie dalsze etapy naprawy ustalane są indywidualnie.
        Warunkiem technicznym koniecznym dla realizacji usługi jest dostęp do Internetu. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na dokonanie prac serwisowych przy pomocy pulpitu zdalnego. Firma PC service  nie odpowiada za zbyt wolne działanie Internetu po stronie Klienta.
        Po zakończeniu sesji pobrany program można bezpiecznie usunąć lub pozostawić do kolejnych połączeń.
    Dostępność usługi w czasie:
        Nie ma ograniczeń w dostępie do usługi Pomocy Zdalnej, ale dzień i godzina rozpoczęcia świadczenia usługi podlega konsultacji i ustaleniu z informatykiem firmy PC service .
    Warunki korzystania z Pomocy Zdalnej:
        Informatyk, realizujący usługę wsparcia zdalnego, nie podejmuje działań innych, niż związane bezpośrednio z udzieleniem Pomocy Zdalnej.
        Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania komputerem, który udostępnia informatykowi, udzielającemu Pomocy Zdalnej.
        Użytkownik oświadcza, że posiada zabezpieczenia, umożliwiające w razie konieczności, odtworzenie stanu sprzed dokonywanych zmian (backup).
        Użytkownik zobowiązuje się, że będzie obecny przy komputerze, podczas trwania całej sesji – od jej uruchomienia, do jej zamknięcia, będzie obserwował działania informatyka i współpracował z nim w czasie sesji.
        Firma PC service  zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas wykonywania usługi Pomocy Zdalnej, przez swojego informatyka oraz do zachowania poufności w przypadku udostępniania przez użytkownika informacji o charakterze poufnym.
        Odpowiedzialność PC service  z tytułu realizowania działań w zakresie udzielenia Pomocy Zdalnej ograniczona jest wyłącznie do wysokości ustalonego wcześniej wynagrodzenia za usługę i nie obejmuje innych szkód majątkowych jakie mogą wystąpić po stronie użytkownika.
        Przed rozpoczęciem usługi Pomocy Zdalnej, podczas jej umawiania użytkownik powinien zaakceptować regulamin oraz cennik, co jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia sesji z informatykiem.
    Płatność i rozliczenia:
        Klienci mogą korzystać z usługi Pomocy Zdalnej po wpłaceniu przedpłaty na konto – dane w zakładce Płatności – Pomoc Zdalna.
        Opłaty za usługę znajdują się w odrębnym cenniku Pomocy Zdalnej. Niewykorzystany czas sesji przepada.
        Opłata zostaje naliczana po przetestowaniu jakości połączenia internetowego z Klientem.
        W przypadku braku możliwości świadczenia usługi Pomoc Zdalna firma PC service  zwraca zaliczkę w ciągu 3 dni na konto podane przez Klienta, kwota zaliczki jest pomniejszona o koszty przelewu.
        Aby uzyskać zwrot zaliczki należy przesłać wszystkie potrzebne dane na adres: PC service @PC service .pl.
        Za wykonaną usługę zostaje wystawiona faktura VAT i przesyłana pocztą do Klienta na wskazany przez niego adres do wysłania.
        PC service  ma prawo zmienić cennik Pomocy Zdalnej. Informacje o nowym cenniku będą podawane na stronie www.PC service .pl.
    Odpowiedzialność:
        PC service  nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jej wpływem, a także w okolicznościach prowadzonych przez nią prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego.
        PC service  nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań Klienta sprzecznych ze wskazówkami uzyskanymi w drodze konsultacji.
        PC service  nie odpowiada za utratę danych, programów lub ustawień programów spowodowanych pracami serwisowymi. Jednocześnie informujemy, że Klient zawsze zostaje poinformowany o konieczności wykonania kopii zapasowej ważnych dla niego danych.
        Sesje pomocy zdalnej oraz dane niezbędne do wykonania czynności serwisowych nie są przez PC service  rejestrowane ani zapisywane bez wiedzy oraz zgody klienta.
        Informacje na temat oprogramowania klienta potrzebne do zrealizowania usługi poza nią nie są przez PC service  w żaden sposób wykorzystywane oraz przechowywane.
        Dostęp do komputera klienta przez serwisanta możliwy jest tylko po pobraniu i uruchomieniu programu zamieszczonego na witrynie www.e-pcservice .pl. Po wyłączeniu programu informatyk nie ma możliwości ponownego połączenia się z komputerem.
    Postanowienia końcowe:
        Wszelkie spory związane z działaniem Pomocy Zdalnej będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
        PC service  zachowuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie ewentualne zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej: www.e-pcservice.pl. Wszelkie spory związane z działaniem Pomocy Informatycznej będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
        Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.e-pcservice.pl .
        Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkowników na zasadach niniejszego regulaminu do czasu jego zmiany.
        W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego powszechnie prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93 z poz. zm.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z poz. zm.).